MUDr.Luboš Hraba s.r.o.
 
  Ordinační doba Informace pro pacienty Závodní péče Zeptejte se lékaře Kontakty  
Pracovně lékařská (závodní preventivní) péče      

     Poskytujeme profesionální služby v oblasti závodní preventivní péče.  S ohledem na konkrétní rizika a konkrétní profese provádíme komplexní závodní péči i poradní činnost, v případě potřeby zajišťujeme jednoduchý přístup k povinným specializovaným vyšetřením.

     Základní povinnosti zaměstnavatelů v oblasti zdravotní péče o zaměstnance vymezuje Zákon o péči o zdraví lidu a Zákoník práce a konkretizují je i některé další právní předpisy.
Příslušné povinnosti, včetně povinnosti zajistit pro zaměstnance závodní preventivní péči, jsou stanoveny jednotně pro všechny zaměstnavatele, tj. právnické i fyzické osoby, bez ohledu na počet zaměstnanců a druh vykonávané práce.

     Zaměstnavatel může zajišťovat závodní preventivní péči smluvně se státním nebo nestátním zdravotnickým zařízením nebo vlastními zaměstnanci v případě, kdy v předmětu činnosti zaměstnavatele je poskytování zdravotní péče.

     Příslušné zařízení závodní preventivní péče vykonává úkoly v rozsahu vymezeném smlouvou se zaměstnavatelem a v souladu s požadavky právních předpisů.
Náplň závodní preventivní péče v celém rozsahu vymezuje Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP, ILO) č. 161 o závodních zdravotních službách z 26.6.1985 (vyhláška MZV č. 145/1988 Sb.)

  • vyhodnocovat nebezpečí, ohrožující zdraví na pracovišti
  • dohlížet na činitele v pracovním prostředí a pracovní zvyklosti, které mohou ovlivňovat zdraví pracovníků, včetně hygienických zařízení, závodních jídelen a ubytoven, pokud tato zařízení obstarává zaměstnavatel
  • poskytovat poradenství o plánování a organizování práce, včetně uspořádání pracovišť, o výběru, údržbě a stavu strojů a jiného zařízení a o látkách jichž se používá při práci
  • účastnit se na vypracování programů zlepšování pracovní činnosti a vyhodnocování nových zařízení ze zdravotního hlediska
  • poskytovat poradenství o zdraví, bezpečnosti a hygieně při práci a ergonomii a individuálních a hromadných ochranných pracovních prostředcích
  • dohlížet na zdraví pracovníků v souvislosti s prací
  • podporovat přizpůsobování práce pracovníkům
  • účastnit se na opatřeních pracovní rehabilitace
  • spolupracovat při poskytování informací, výcviku a výchovy v oblasti zdraví a hygieny při práci a ergonomie
  • účastnit se na rozboru pracovních úrazů, nemocí z povolání a nemocí spojených s prací

     Dodržováním pravidel ochrany zdraví při práci, jejichž součástí je i ZPP, se zaměstnavatel chrání před případnými komplikacemi souvisejícími s poškozením zdraví zaměstnanců při práci – jednak se zabrání přijetí pracovníka s určitým zdravotním postižením na pracovní místo, kde by mohlo dojít k dalšímu zhoršení dané nemoci, jednak se v případě vzniku onemocnění během pracovního procesu v rámci preventivních prohlídek toto počínající onemocnění zjistí včas a vyloučením škodlivých vlivů je možné další rozvoj nemoci zastavit či nemoc zcela eliminovat.

     Jedním z úkolů zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je i zpracování a průběžné aktualizování tzv. kategorizace prací vykonávaných na pracovištích. Tuto kategorizaci provádí zaměstnavatel buď sám nebo ve spolupráci se specializovanými firmami. Každou práci zaměstnavatel zařadí do jedné ze 4 kategorií , a to podle vyhodnocení jednotlivých faktorů působících při dané práci.

     Kategorie 1-2 jsou práce nerizikové, kategorie 3-4 označují rizikovou práci. Hodnocené faktory jsou: prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření a elektromagnetické pole, ionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, biologičtí činitelé.)

     Právním  základem a důvodem pro kategorizaci prací je zákon č. 258/2000 Sb – díl 7, a prováděcí vyhl. . 432/2003 Sb.  a nař. vl. č. 523/2002 Sb.

     Náklady spojené se zajištěním závodní preventivní péče jsou daňově uznatelnou nákladovou položkou. Ve srovnání s případnými sankcemi v případě, kdy zaměstnavatel nezajistí závodní preventivní péči a dojde na jeho pracovišti ke vzniku nemoci z povolání nebo pracovním úrazům, jde o několikanásobně nižší částku.    

Klientům, pro které závodní preventivní péči zajišťujeme, nabízíme i možnost upravit rozsah lékařské prohlídky dle požadavků klienta – z hlediska časové výhodnosti i po obsahové stránce , vždy je však zajištěna prohlídka v povinném rozsahu.

>> Závodní preventivní péče - předpisy

 
                                                       © 2009  Accelerando Praha . All Rights Reserved.